User Forum

Subject :IMO    Class : Class 10

If xcos3θ + ysin3θ = sinθcosθ and xcosθ = ysinθ,
then x2 + y2 =
(a) 0
(b) 4
(c) 1
(d) 2


Ans 1:

Class : Class 10
(C) 1

Ans 2:

Class : Class 10
(C) 1

Post Your Answer