User Forum

Subject :IEO    Class : Class 3

Mark the opposite of the given word:
Agree

ADiscuss
BAttack
CDiffer
DAccept


Ans 1:

Class : Class 6
Accept

Ans 2:

Class : Class 4
bxgtyuhsizjkucufckfcfkuckfufckufckfkfkcufucfkcucufcfukfukfcufkcufkcufkufkufcufckfufkcfukufkufkcfukfukufufufkckfkufkcfukfkfucfkfukckckckckcfkfuckfuckfuckfckcufukfuckfucfukcufcukcfkufckcfkuckfufkcukcfufcfcku'f8kfcukfcukfcukfcukfcukfckufckucfckufcufufcukfcufkukfcufkukfcuhfujikfv bhyuvfegrfdxkovbhjfdkojgjfkejghbfvgfkcfhgjvkfochugyuegrfyeskogrfejfvhyuncjxkdjchbvcedjfghgvjkcfjhvbjnkcfoekfhgryegfyuhegfyreugtfwi,v/.nm,k,kmnk,m,m,nbnbv,hbnbkg,vkjglfhophgklgfgoklygtpfl,hokbptuhjgkioytjkg,higkltoifjiohrjkgofi,gjfirohjgkokrfldgojktl,jiklpoglmnjiguhfjiokv,jigkolpfoiugopihjiohjiohuioihih a oudytfgyuhiufyghuio45ft6t7eyhdfvbhndmk,cmnvhghyuikdmnvbhjvbfncjmx

Post Your Answer