User Forum

Subject :NSO    Class : Class 7


          (i)---------(ii)-------(iii)
ATrue------False-----True

BFalse-----True------False

CFalse-----True------True

DTrue------True------False


Ans 1:

Class : Class 10

Post Your Answer